Aktuality

Upozornění ÚCL - Platnost Ověření spolehlivosti - Aktualizace

informujeme vás, že Ministerstvo dopravy dnes zveřejnilo na své úřední desce (https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska) rozhodnutí MD-19609/2024-220/1 ze dne 29. 4. 2024, které od 3. 5. do 30. 10. 2024 zavádí přechodné pravidlo o využitelnosti dokladů o spolehlivosti osob, které si včas požádaly o vydání dokladu o spolehlivosti, nicméně o jejich žádosti nebylo ke dni skončení platnosti jejich dosavadního dokladu rozhodnuto. Toto rozhodnutí shrnuto zavádí následující:

1.      Držitelé dokladu o spolehlivosti, kteří si u Úřadu pro civilní letectví požádali o nový doklad spolehlivosti, jsou považování za spolehlivé i tehdy, pokud jejich stávající doklad skončí dříve, než Úřad o žádosti rozhodne

Opatření míří na situace, které vlivem vysokého počtu žádostí v průběhu letošního jara v některých případech nastaly a stále mohou nastat, a sice že žadatel si sice v dostatečném časovém předstihu o doklad požádá, avšak se mu nestihne včas vydat doklad nový. Toto opatření situaci dočasně řeší tak, že již podání nové žádosti o ověření spolehlivosti držiteli dokladu dá jistotu, že může nadále vykonávat činnost, ke které doklad o spolehlivosti potřebuje, i když jeho platnost mezitím skončí.

Ve chvíli, kdy bude osobě nový doklad o spolehlivosti vystaven, stává se pro ni výše uvedené opatření bezpředmětné a je nadále spolehlivá do data, které je uvedeno na novém dokladu. Je však potřeba, aby nový doklad bezodkladně předložila osobě, pro kterou vykonává činnost, k jejímuž výkonu musíte být spolehlivá, příp. provozovateli letiště, vydal-li jí letištní identifikační průkaz

V případě, že je osobě namísto nového dokladu vydáno rozhodnutí o nespolehlivosti, stává se pro ni výše uvedené opatření rovněž bezpředmětné. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o nespolehlivosti okamžitě pozbývá spolehlivost a s ní spojená práva. Tuto skutečnost je povinna osobě, pro kterou vykonává činnost, k jejímuž výkonu musíte být spolehlivá, příp. provozovateli letiště, vydal-li jí letištní identifikační průkaz, rovněž bezodkladně ohlásit.

Na tomto místě upozorňujeme, že opatření se netýká osob, které žádají o první doklad o spolehlivosti, anebo si o něj žádají až poté, co jim již starší doklad o spolehlivosti propadl.

2.      Jaké zaměstnavatelé výše uvedených osob, které ke své činnosti vyžadují doklad o spolehlivosti, jim můžete dále umožnit výkon práce, který vyžaduje ověření spolehlivosti

Pokud Vaši zaměstnanci mají doklad o spolehlivosti, který jim v průběhu řízení o nové ověření spolehlivosti propadá (vztahuje se na ně výše uvedené opatření), můžete je od 3. 5. 2024 bez dalšího až do 30. 10. 2024, anebo do doby, kdy je o jejich nové žádosti rozhodnuto (podle toho, co nastane dříve) považovat za spolehlivé, a tedy na ně nahlížet, jako kdyby platný doklad o spolehlivosti měli. Pokud jste již byli nuceni takového zaměstnance postavit mimo výkon práce z důvodu, že mu stávající doklad skončil, můžete mu od 3. 5. 2024 výkon práce opět umožnit.

Ověřit si, zda se na Vašeho zaměstnance výše uvedená situace vztahuje, můžete zde: https://overeni.caa.cz/ros. K ověření potřebujete znát spisovou značku stávajícího (propadlého) dokladu, datum jeho vystavení a první 3 znaky příjmení osoby, na jejíž jméno byl doklad vystaven. Pokud se na danou osobu opatření vztahuje, bude záznam obsahovat následující větu:

„Držitel dokladu požádal o nové ověření spolehlivosti, o žádosti zatím nebylo rozhodnuto – držitele lze do 30. 10. 2024 považovat za spolehlivého.“

Pokud u záznamu tato věta nebude uvedena, znamená to, že osoba:

-       již má vystaven nový doklad (tehdy Vám ho musí doložit a řídíte se jím), nebo

-       o nové ověření spolehlivosti včas nepožádala (v takovém případě je aktuálně nespolehlivá), nebo

-       jí bylo vydáno rozhodnutí o nespolehlivosti (v takovém případě je také nespolehlivá).

V případě technických problémů nebo nesrovnalostí při ověřování výše uvedeného se obraťte na Úřad pro civilní letectví (overeni@caa.cz ; podatelna@caa.cz anebo telefonicky na útvar ověřování spolehlivosti: telefonní seznam).

3.      Pokud jste školitelem odborné přípravy podle přímo použitelného nařízení EU, můžete osobám, na které se výše uvedené opatření vztahuje, poskytnout odbornou přípravu i pokud se prokáží propadlým dokladem o spolehlivosti.

Pokud poskytujete odbornou přípravu v oblasti Security podle přímo použitelného nařízení Komise (EU) 2015/1998, v platném znění, a podmínkou poskytnutí odborné přípravy je skutečnost, aby školená osoba byla spolehlivá, můžete odbornou přípravu od 3. 5. 2024 do 30. 10. 2024 poskytnout i osobě, která disponuje již propadlým dokladem o spolehlivosti, pokud se na ni výše uvedené opatření vztahuje.

Ověřit si, zda se na školenou osobu výše uvedené opatření vztahuje, můžete stejným způsobem, jako je uvedeno u bodu 2. výše.

4.      Pokud jste subjektem vydávajícím letištní identifikační karty (IDC) a identifikační karty členů posádek, ke kterým je podmínkou ověření spolehlivosti, můžete držitelům, na které opatření cílí, tyto karty udržovat nadále platné

Pokud vydáváte letištní či Crew Member ID karty osobám, které pro jejich vydání a platnost musí být spolehlivé, můžete osobám, na které se výše uvedené opatření vztahuje, od 3. 5. 2024 až do 30. 10. 2024, anebo do doby, kdy je o jejich nové žádosti rozhodnuto (podle toho, co nastane dříve) považovat za spolehlivé, tedy na ně nahlížet, jako kdyby platný doklad o spolehlivosti měli, a tedy jim udržovat stávající IDC umožňující vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor v platnosti, případně jim je znovu aktivovat či vydat nové.

Ověřit si, zda se na školenou osobu výše uvedené opatření vztahuje, můžete stejným způsobem, jako je uvedeno u bodu 2. výše.

Pro zajištění adekvátní míry bezpečnosti současně máte povinnost jako vydavatel IDC povinnost nejméně každých 30 dnů ověřit, zda se na osobu výše uvedené opatření stále vztahuje. To můžete provádět na pravidelné bázi stejným způsobem, jako je uvedeno v předchozím odstavci, anebo pokud by takových osob bylo ve vaší gesci bylo v určitý moment více než 50, přímým dotazem na Úřad pro civilní letectví (nejlépe seznamem spisových značek dokladů, u kterých skutečnost požadujete ověřit). Dotaz můžete vznést prostřednictvím datové schránky Úřadu, anebo jiným formálním způsobem dle správního řádu.

 

Na webu Úřadu pro civilní letectví (https://www.caa.cz/news/prodlouzeni-spolehlivosti-osob-kterym-skonci-platnost-dokladu-v-prubehu-rizeni-o-nove-overeni-spolehlivosti/) je k tomuto opatření samostatný článek, který obsahuje mimo jiné i vybrané otázky a odpovědi k této problematice.

Zveřejněno: 02/05/2024

Upozornění ÚCL - Platnost Ověření spolehlivosti

Upozorňujeme držitele dokladů o spolehlivosti dle § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, že dne 30. 6. 2024 uplyne přechodná doba, během které platí starší doklady o spolehlivosti vydané do 31. 12. 2021. Držitelé těchto dokladů o spolehlivosti tak pro zachování spolehlivosti musí požádat o nové ověření spolehlivosti.

Na základě ustanovení 11.1.12 přílohy čtvrté prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění, ve spojení s § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, platí doklady o spolehlivosti vydané do 31. 12. 2021 pouze po dobu platnosti stanovené na těchto dokladech, anebo 30. 6. 2024, podle toho, co nastane dříve. Řada současných dokladů o spolehlivosti s platností 3 či 5 let, vydaných před výše uvedeným datem, má datum skončení platnosti uvedeno pozdější.

Pokud jste tedy držiteli dokladu o spolehlivosti vydaného 31. 12. 2021 nebo dříve a platnost je na Vašem dokladu delší než do 30. 6. 2024, tento doklad pozbyde po tomto datu platnosti. Důrazně doporučujeme, abyste v případě, že ověření spolehlivosti nadále vyžadujete, v dostatečném předstihu již nyní požádali o nové ověření spolehlivosti, přičemž nový doklad o spolehlivosti bude vydán již na novou standardní dobu 1 roku od konce platnosti dokladu původního.

Upozorňujeme, že vzhledem k vysokému počtu držitelů dokladů o spolehlivosti, kterým výše uvedeným způsobem ze zákona doklad o spolehlivosti skončí dříve, může ověření spolehlivosti trvat déle než obvykle. Vyřízení žádosti s odkazem na příslušná ustanovení správního řádu může trvat až 30, ve složitějších případech až 60 dnů od podání žádosti. Proto doporučujeme v případě, že se Vás výše uvedená situace týká, žádost podat nejpozději do 30. 5. 2024, lépe však do 30. 4. 2024. Dřívějším podáním žádosti Vaše ověření spolehlivosti nebude zkráceno, protože platnost nového dokladu o spolehlivosti začne běžet teprve po skončení platnosti dokladu původního.

Výše uvedená situace platí i pro duplikáty dokladů o spolehlivosti původně vydaných 31. 12. 2021 a dříve. Pokud Vám tedy byl doklad vystaven v té době a od té doby Vám byl z jakéhokoliv důvodu vydán duplikát dokladu, rovněž platí, že platnost tohoto dokladu skončí nejpozději 30. 6. 2024.

Konec platnosti dokladů o spolehlivosti vydaných do 31. 12. 2021 k 30. 6. 2024 - Úřad pro civilní letectví (caa.cz)

Zveřejněno: 11/03/2024

Parkování před budovou školícího centra

Upozorňujeme, že před budovou školícího a výcvikového centra již není možné parkovat.

Parkovat je nyní možné pouze v parkovacích domech.

Opatření je přijato v souvislosti s provozním opatřením.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejněno: 26/06/2023