About us

Bezpečnostní školení a výcvik jsou jedním z důležitých prvků zajištění komplexního povědomí osob působících v letectví z oblastí ochrany před protiprávními činy a provozní bezpečnosti. Letiště Praha, a. s. provozuje tento webový rezervační portál za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných osobám pracujících na letištích, v leteckých společnostech a ostatních subjektech v letectví.

Provozovatel portálu: Letiště Praha, a. s. (OJ SSB)
K letišti 1019/6, 160 08 Praha 6, IČ: 28244532, DIČ: CZ699003361
bezpecnostni.skoleni@prg.aero

Jak se k nám dostanete?

U budovy APC není zajištěno parkování pro účastníky školení!

Pravidla používání tohoto portálu jsou k dispozici v zápatí této stránky pod odkazem FAQ

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o cookies

Na těchto internetových stránkách používáme cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky a jaký obsah vás zajímá). Více informací o cookies naleznete na: www.prg.aero/informace-o-cookies

Používané typy cookies

Doména Název Doba platnosti Účel
skoleni-lp.cz PHPSESSID 1 rok Základní technická cookies pro provoz a funkce webu
Informace o zpracování osobních údajů cookies

News

Upozornění ÚCL - Platnost ověření spolehlivosti - Aktualizace

informujeme vás, že Ministerstvo dopravy dnes zveřejnilo na své úřední desce (https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska) rozhodnutí MD-19609/2024-220/1 ze dne 29. 4. 2024, které od 3. 5. do 30. 10. 2024 zavádí přechodné pravidlo o využitelnosti dokladů o spolehlivosti osob, které si včas požádaly o vydání dokladu o spolehlivosti, nicméně o jejich žádosti nebylo ke dni skončení platnosti jejich dosavadního dokladu rozhodnuto. Toto rozhodnutí shrnuto zavádí následující:

1.      Držitelé dokladu o spolehlivosti, kteří si u Úřadu pro civilní letectví požádali o nový doklad spolehlivosti, jsou považování za spolehlivé i tehdy, pokud jejich stávající doklad skončí dříve, než Úřad o žádosti rozhodne

Opatření míří na situace, které vlivem vysokého počtu žádostí v průběhu letošního jara v některých případech nastaly a stále mohou nastat, a sice že žadatel si sice v dostatečném časovém předstihu o doklad požádá, avšak se mu nestihne včas vydat doklad nový. Toto opatření situaci dočasně řeší tak, že již podání nové žádosti o ověření spolehlivosti držiteli dokladu dá jistotu, že může nadále vykonávat činnost, ke které doklad o spolehlivosti potřebuje, i když jeho platnost mezitím skončí.

Ve chvíli, kdy bude osobě nový doklad o spolehlivosti vystaven, stává se pro ni výše uvedené opatření bezpředmětné a je nadále spolehlivá do data, které je uvedeno na novém dokladu. Je však potřeba, aby nový doklad bezodkladně předložila osobě, pro kterou vykonává činnost, k jejímuž výkonu musíte být spolehlivá, příp. provozovateli letiště, vydal-li jí letištní identifikační průkaz

V případě, že je osobě namísto nového dokladu vydáno rozhodnutí o nespolehlivosti, stává se pro ni výše uvedené opatření rovněž bezpředmětné. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o nespolehlivosti okamžitě pozbývá spolehlivost a s ní spojená práva. Tuto skutečnost je povinna osobě, pro kterou vykonává činnost, k jejímuž výkonu musíte být spolehlivá, příp. provozovateli letiště, vydal-li jí letištní identifikační průkaz, rovněž bezodkladně ohlásit.

Na tomto místě upozorňujeme, že opatření se netýká osob, které žádají o první doklad o spolehlivosti, anebo si o něj žádají až poté, co jim již starší doklad o spolehlivosti propadl.

2.      Jaké zaměstnavatelé výše uvedených osob, které ke své činnosti vyžadují doklad o spolehlivosti, jim můžete dále umožnit výkon práce, který vyžaduje ověření spolehlivosti

Pokud Vaši zaměstnanci mají doklad o spolehlivosti, který jim v průběhu řízení o nové ověření spolehlivosti propadá (vztahuje se na ně výše uvedené opatření), můžete je od 3. 5. 2024 bez dalšího až do 30. 10. 2024, anebo do doby, kdy je o jejich nové žádosti rozhodnuto (podle toho, co nastane dříve) považovat za spolehlivé, a tedy na ně nahlížet, jako kdyby platný doklad o spolehlivosti měli. Pokud jste již byli nuceni takového zaměstnance postavit mimo výkon práce z důvodu, že mu stávající doklad skončil, můžete mu od 3. 5. 2024 výkon práce opět umožnit.

Ověřit si, zda se na Vašeho zaměstnance výše uvedená situace vztahuje, můžete zde: https://overeni.caa.cz/ros. K ověření potřebujete znát spisovou značku stávajícího (propadlého) dokladu, datum jeho vystavení a první 3 znaky příjmení osoby, na jejíž jméno byl doklad vystaven. Pokud se na danou osobu opatření vztahuje, bude záznam obsahovat následující větu:

„Držitel dokladu požádal o nové ověření spolehlivosti, o žádosti zatím nebylo rozhodnuto – držitele lze do 30. 10. 2024 považovat za spolehlivého.“

Pokud u záznamu tato věta nebude uvedena, znamená to, že osoba:

-       již má vystaven nový doklad (tehdy Vám ho musí doložit a řídíte se jím), nebo

-       o nové ověření spolehlivosti včas nepožádala (v takovém případě je aktuálně nespolehlivá), nebo

-       jí bylo vydáno rozhodnutí o nespolehlivosti (v takovém případě je také nespolehlivá).

V případě technických problémů nebo nesrovnalostí při ověřování výše uvedeného se obraťte na Úřad pro civilní letectví (overeni@caa.cz ; podatelna@caa.cz anebo telefonicky na útvar ověřování spolehlivosti: telefonní seznam).

3.      Pokud jste školitelem odborné přípravy podle přímo použitelného nařízení EU, můžete osobám, na které se výše uvedené opatření vztahuje, poskytnout odbornou přípravu i pokud se prokáží propadlým dokladem o spolehlivosti.

Pokud poskytujete odbornou přípravu v oblasti Security podle přímo použitelného nařízení Komise (EU) 2015/1998, v platném znění, a podmínkou poskytnutí odborné přípravy je skutečnost, aby školená osoba byla spolehlivá, můžete odbornou přípravu od 3. 5. 2024 do 30. 10. 2024 poskytnout i osobě, která disponuje již propadlým dokladem o spolehlivosti, pokud se na ni výše uvedené opatření vztahuje.

Ověřit si, zda se na školenou osobu výše uvedené opatření vztahuje, můžete stejným způsobem, jako je uvedeno u bodu 2. výše.

4.      Pokud jste subjektem vydávajícím letištní identifikační karty (IDC) a identifikační karty členů posádek, ke kterým je podmínkou ověření spolehlivosti, můžete držitelům, na které opatření cílí, tyto karty udržovat nadále platné

Pokud vydáváte letištní či Crew Member ID karty osobám, které pro jejich vydání a platnost musí být spolehlivé, můžete osobám, na které se výše uvedené opatření vztahuje, od 3. 5. 2024 až do 30. 10. 2024, anebo do doby, kdy je o jejich nové žádosti rozhodnuto (podle toho, co nastane dříve) považovat za spolehlivé, tedy na ně nahlížet, jako kdyby platný doklad o spolehlivosti měli, a tedy jim udržovat stávající IDC umožňující vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor v platnosti, případně jim je znovu aktivovat či vydat nové.

Ověřit si, zda se na školenou osobu výše uvedené opatření vztahuje, můžete stejným způsobem, jako je uvedeno u bodu 2. výše.

Pro zajištění adekvátní míry bezpečnosti současně máte povinnost jako vydavatel IDC povinnost nejméně každých 30 dnů ověřit, zda se na osobu výše uvedené opatření stále vztahuje. To můžete provádět na pravidelné bázi stejným způsobem, jako je uvedeno v předchozím odstavci, anebo pokud by takových osob bylo ve vaší gesci bylo v určitý moment více než 50, přímým dotazem na Úřad pro civilní letectví (nejlépe seznamem spisových značek dokladů, u kterých skutečnost požadujete ověřit). Dotaz můžete vznést prostřednictvím datové schránky Úřadu, anebo jiným formálním způsobem dle správního řádu.

 

Na webu Úřadu pro civilní letectví (https://www.caa.cz/news/prodlouzeni-spolehlivosti-osob-kterym-skonci-platnost-dokladu-v-prubehu-rizeni-o-nove-overeni-spolehlivosti/) je k tomuto opatření samostatný článek, který obsahuje mimo jiné i vybrané otázky a odpovědi k této problematice.

Published: 02/05/2024

CAA WARNING - Background check validity

Upozorňujeme držitele dokladů o spolehlivosti dle § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, že dne 30. 6. 2024 uplyne přechodná doba, během které platí starší doklady o spolehlivosti vydané do 31. 12. 2021. Držitelé těchto dokladů o spolehlivosti tak pro zachování spolehlivosti musí požádat o nové ověření spolehlivosti.

Na základě ustanovení 11.1.12 přílohy čtvrté prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, v platném znění, ve spojení s § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, platí doklady o spolehlivosti vydané do 31. 12. 2021 pouze po dobu platnosti stanovené na těchto dokladech, anebo 30. 6. 2024, podle toho, co nastane dříve. Řada současných dokladů o spolehlivosti s platností 3 či 5 let, vydaných před výše uvedeným datem, má datum skončení platnosti uvedeno pozdější.

Pokud jste tedy držiteli dokladu o spolehlivosti vydaného 31. 12. 2021 nebo dříve a platnost je na Vašem dokladu delší než do 30. 6. 2024, tento doklad pozbyde po tomto datu platnosti. Důrazně doporučujeme, abyste v případě, že ověření spolehlivosti nadále vyžadujete, v dostatečném předstihu již nyní požádali o nové ověření spolehlivosti, přičemž nový doklad o spolehlivosti bude vydán již na novou standardní dobu 1 roku od konce platnosti dokladu původního.

Upozorňujeme, že vzhledem k vysokému počtu držitelů dokladů o spolehlivosti, kterým výše uvedeným způsobem ze zákona doklad o spolehlivosti skončí dříve, může ověření spolehlivosti trvat déle než obvykle. Vyřízení žádosti s odkazem na příslušná ustanovení správního řádu může trvat až 30, ve složitějších případech až 60 dnů od podání žádosti. Proto doporučujeme v případě, že se Vás výše uvedená situace týká, žádost podat nejpozději do 30. 5. 2024, lépe však do 30. 4. 2024. Dřívějším podáním žádosti Vaše ověření spolehlivosti nebude zkráceno, protože platnost nového dokladu o spolehlivosti začne běžet teprve po skončení platnosti dokladu původního.

Výše uvedená situace platí i pro duplikáty dokladů o spolehlivosti původně vydaných 31. 12. 2021 a dříve. Pokud Vám tedy byl doklad vystaven v té době a od té doby Vám byl z jakéhokoliv důvodu vydán duplikát dokladu, rovněž platí, že platnost tohoto dokladu skončí nejpozději 30. 6. 2024.

Published: 11/03/2024

Parking in front of the training center building

Please note that it is no longer possible to park in front of the training center building.

Parking is now possible only in the parking garages.

The measure is taken in connection with an operational measure.

Thank you for your understanding.

Published: 26/06/2023

Vybraná školení

Aktuální seznam a ceník vybraných služeb. Nejedná se o nabídku ve smyslu ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, ale o pouhou výzvu k podání nabídek na uzavření smlouvy s výhradou, že poskytovatel není povinen nabídku akceptovat.

UPOZORNĚNÍ

  • Poplatek za nepřítomnost na objednaném termínu (storno) je 100 % ceny školení bez DPH. Proto dbejte na řádné bezplatné odhlášení do 2 dnů před termínem školení.
  • Podmínkou pro účast na jakémkoliv kurzu z oblasti Aviation Security je vlastnictví a předložení dokladu o spolehlivosti před začátkem školení. Tato podmínka neplatí v případě, jde-li o osobu, která vykonává službu u bezpečnostních sborů podle zákona o služebním poměrů, nebo která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací.
  • V případě požadavku na školení mimo běžnou pracovní dobu, mimo prostory LKPR, nebo menšího počtu než 6 osob najednou, může být cena navýšena na 300% ceny běžné, toto bude upřesněno na základě žádosti o individuální termín prostřednictvím tohoto portálu.

Školení za účelem vydání letištního identifikačního průkazu (IDC)

  • A1 pro modrou/modro-bílou IDC
  • A2 pro IDC umožňující vstup do Vyhrazeného bezpečnostního prostoru (SRA)
  • A3(A1) nebo A3 pro prodloužení platnosti stávajících školení
  • Platnost IDC může být svázána i se školeními Bxx a Cxx

Platbu za školení je možné provést všemi běžnými platebními kartami.

Ceník

Training code
Name Price without VAT Price incl. VAT Duration Validity
1. Pruh První jízdní pruh 537,19 650,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
A2 Training of persons other than passengers requiring unescorted access to security restricted areas (EU 11.2.6) 495,87 600,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
A2 ENG A2 - Security Awareness - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 1 983,47 2 400,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
A3 A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 247,93 300,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
A3 ENG A3 - Aviation security awareness recurrent - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998) 991,74 1 200,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
A3(eL) eLearning - A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 247,93 300,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
B17 B17 - Bezpečnostní management (EU 11.2.5) 2 892,56 3 500,00 8 hours 24 months Rychlý náhled
C21 C21 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG (EU 11.2.3.3) 3 966,94 4 800,00 8 hours 24 months Rychlý náhled
C22 C22 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG (EU 11.2.3.3) 11 983,47 14 500,00 24 hours 24 months Rychlý náhled
C3 C3 – Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty (EU 11.2.3.9) 1 500,00 1 815,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
C4 C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10) 1 500,00 1 815,00 5 hours 24 months Rychlý náhled
C5 C5 - Spojení zavazadla s cestujícím (EU 11.2.3.8) 1 198,35 1 450,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
D1 D1 - Odborná příprava posádek letadel (EU 11.2.3.11) 1 500,00 1 815,00 7 hours 24 months Rychlý náhled
D2 D2 - Bezpečnostní prohlídky letadel (EU 11.2.3.6) 1 500,00 1 815,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
D3 D3 - Ochrana letadel (EU 11.2.3.7) 826,45 1 000,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
DGR-A Přeprava nebezpečného zboží (DGR) Aktualizační 991,74 1 200,00 3 hours 24 months Rychlý náhled
DGR-V Přeprava nebezpečného zboží (DGR) 1 983,47 2 400,00 5 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ-Examin Školení pro Examinátora DŘ 1 983,47 2 400,00 3 hours 12 months Rychlý náhled
DŘ-Školitel Školení pro Školitele DŘ 3 966,94 4 800,00 3 hours 12 months Rychlý náhled
DŘ S1 A Dopravní řád LKPR - S1 - Aktualizační školení (školení + test) 661,16 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
TRAFFIC RULES (DŘ S1) Initial Dopravní řád LKPR - S1 - Airport Traffic Rules - Initial 2 975,21 3 600,00 4 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S1 N Dopravní řád LKPR - S1 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 1 074,38 1 300,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S1 T Dopravní řád LKPR - S1 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
DŘ S2 A Aktualizační školení Dopravního řádu LKPR - Skupina 2 (školení + test) 661,16 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S2 N Dopravní řád LKPR - S2 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 1 239,67 1 500,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
DŘ S2 T Dopravní řád LKPR - S2 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
DŘ S3 T Dopravní řád LKPR - S3 - Přezkoušení (pouze test) 198,35 240,00 1 hour 24 months Rychlý náhled
E3 E3 - Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 11 983,47 14 500,00 24 hours 24 months Rychlý náhled
F1-B17 F1-B17 - Aktualizace - Bezpečnostní management 1 487,60 1 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F1-E3 F1-E3 - Aktualizace odborné přípravy osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 1 487,60 1 800,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
F2(XRT+SZK) F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (8h XRT + SZK) 3 471,07 4 200,00 9 hours 6 months Rychlý náhled
G1 G1 - Odborná příprava osob odpovědných za bezpečnost na letišti dle REG (EU č. 1254/2009) 2 479,34 3 000,00 6 hours 24 months Rychlý náhled
MD-LKPR Místní doškolení LKPR 330,58 400,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
MD-LKPR-ENG Localizing AVSEC training - LKPR 1 322,31 1 600,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
MD-test Místní doškolení LKPR po neúspěšném testu 330,58 400,00 2 hours 24 months Rychlý náhled
MŠ-IDC Mimořádné školení IDC (nápravné opatření přestupku kategorie A dle LP-SM-013G/2010) 1 239,67 1 500,00 2 hours unlimited Rychlý náhled
X0 X0 - Service Zone 165,29 200,00 2 hours 24 months Rychlý náhled